Privacyverklaring Baaijens Constructie BV

Metaalunie Voorwaarden (PDF)

Baaijens Constructie BV (hierna: Baaijens Metaal) houdt zich bezig met het ontwerpen en construeren van staalconstructies, machines en machineonderdelen. Onze klanten zijn industrie en handelsbedrijven in de breedste zin van het woord. We produceren o.a. machineframes voor de automotivebranche, inrichtingen voor horecabedrijven, designwagens voor handelsbedrijven, trappen en bordessen. Daarnaast ontwerpen en vervaardigen we kunstprojecten.

Baaijens Metaal biedt haar klanten en partners expertise en jarenlange ervaring op dit vakgebied. Aangezien Baaijens Metaal ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze privacyverklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Baaijens Metaal verzamelt en voor welke doeleinden. Indien Baaijens Metaal persoonsgegevens verwerkt van cliënten en hun medewerkers, beoordeelt Baaijens Metaal bij iedere verwerking of Baaijens Metaal verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst Baaijens Metaal u met deze privacyverklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Baaijens Metaal u in deze privacyverklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Contactgegevens

Baaijens Metaal
Spaanderstraat 155348 LA Oss
Telefoon:(0412) 63 33 20
E-mail:info@baaijensmetaal.nl

Website van Baaijens Metaal: www.baaijensmetaal.nl

Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via e-mail: privacy@baaijensmetaal.nl

2. Soorten gegevens die worden verzameld

Baaijens Metaal verwerkt persoonsgegevens als zij opdrachten met partners aangaat en bestellingen bestelt en levert. De verwerking van persoonsgegevens is in dit geval vaak beperkt tot het registreren van de contactgegevens van een contactpersoon van opdrachtgever, partner of klant. De bedrijfsgegevens worden ook geregistreerd, maar bevatten meestal geen persoonsgegevens.

A. Contact

Via de website van Baaijens Metaal bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen.

Baaijens Metaal vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Vraag en/of opmerking

B. Websitebezoek/het verbeteren van de website

Baaijens Metaal maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Pagina’s die u bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Baaijens Metaal verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Baaijens Metaal verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Baaijens Metaal ter beschikking stellen.

Baaijens Metaal heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via (0412)-63 33 20, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar moeten verwerken, dan dient de persoon de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze worden begrepen en geaccepteerd.

4. Gegevensverwerking

Via de diensten van Baaijens Metaal worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Baaijens Metaal gebruikt de gegevens onder andere wanneer u:

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten koopt/afneemt;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie en
 • u deelneemt aan onze zakelijke evenementen.

Baaijens Metaal verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Baaijens Metaal hiervoor expliciete toestemming.

5. Grondslag gegevensverkrijging

Indien u een overeenkomst aangaat met Baaijens Metaal verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

6. Doeleinden voor de gegevensverwerking

Baaijens Metaal gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren en nakoming van wettelijke verplichtingen.

7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht

Baaijens Metaal gebruikt uw gegevens in bepaalde gevallen omdat dit op grond van de wet verplicht is.

8. Toestemming

Baaijens Metaal zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Baaijens Metaal een nieuwsbrief verzendt, zal Baaijens Metaal dit uitsluitend doen indien Baaijens Metaal hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft ontvangen.

9. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Baaijens Metaal verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Baaijens Metaal de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

10. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan Baaijens Metaal gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Baaijens Metaal zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Baaijens Metaal zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Baaijens Metaal zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 7, 8 of 9 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

11. Bewaartermijnen

Baaijens Metaal zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Baaijens Metaal een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Baaijens Metaal de gegevens langer (bijvoorbeeld in verband met garantietermijnen).

A. Sollicitanten

Baaijens Metaal gaat als volgt om met sollicitaties. Baaijens Metaal bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan Baaijens Metaal om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Baaijens Metaal de gegevens vier weken na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Baaijens Metaal uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

B. Contact

Ook kan Baaijens Metaal gegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Baaijens Metaal bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Baaijens Metaal de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de administratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

C. Websitebezoek/het verbeteren van de website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

12. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Baaijens Metaal gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Baaijens Metaal maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Baaijens Metaal vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Baaijens Metaal zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Baaijens Metaal daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

13. Beveiliging persoonsgegevens

Baaijens Metaal respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Baaijens Metaal doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Als Baaijens Metaal (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Baaijens Metaal deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

14. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar privacy@baaijensmetaal.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Baaijens Metaal probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

15. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

16. Cookies

Op deze en andere websites van Baaijens Metaal maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

17. Wijzigingen

Baaijens Metaal behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring?

Neem contact op met ons via:

E-mail: privacy@baaijensmetaal.nl

Telefoon: (0412) 63 33 20

Adres: Spaanderstraat 15